Integritetspolicy

Planacy AB, org.nr 559002-4237, (“Planacy”, “vi”, “oss” eller “vår”) värnar om din personliga integritet. I den här integritetspolicyn informerar vi om hur Planacy som personuppgiftsansvarig samlar in och använder dina personuppgifter i vår verksamhet. Personuppgiftsbehandlingen skiljer sig något åt beroende på om du representerar en befintlig eller potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner, eller om du besöker vår hemsida. Integritetspolicyn beskriver också vilka rättigheter du har som registrerad och hur rättigheterna görs gällande. Vi följer alltid gällande integritetslagstiftning, såsom den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”) och kompletterande lagstiftning.

Du är välkommen att kontakta oss på hello@planacy.com eller

Planacy AB
Sveavägen 31
111 34, Stockholm
Sverige

om du skulle ha några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

1. PERSONUPPGIFTER, ÄNDAMÅL OCH RÄTTSLIG GRUND

Personuppgifter är all information som på något sätt är hänförlig till en levande fysisk person. Det kan handla om information som direkt utpekar en individ, t.ex. personnummer eller foto, men även indirekt (information som med stöd av annan information går att härleda till en person).

De personuppgifter vi kan komma att behandla är ditt namn, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer), information om din arbetsgivare och din position, inloggningsuppgifter, faktureringsinformation, uppgifter i och om kommunikation mellan oss samt IP-adress och annan information som samlas in via cookies och liknande teknik. Personuppgifterna inhämtar vi till största del direkt från dig i samband med att avtal ingås, i vår kommunikation såsom via e-post eller telefon, när du bokar ett möte eller fyller i ett kontaktformulär. Övriga källor till information kan vara offentliga register för marknadsföring, information publicerad online eller den enhet du använder när du besöker vår hemsida.

1.1. När du representerar någon av våra kunder

Om du är anställd hos någon av våra kunder kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna:

– tillhandahålla de tjänster som vi åtagit oss att leverera enligt avtalet med din arbetsgivare, och fullgöra andra rättigheter och skyldigheter såsom administration, fakturering och betalning. Vi kan komma att kontakta och kommunicera med dig på olika sätt, till exempel när vi tillhandahåller support. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med din arbetsgivare.

– förbättra befintliga och utveckla nya tjänster. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av produktutveckling.

– marknadsföra Planacy och de tjänster vi tillhandahåller som vi tror är av intresse för din arbetsgivare. Vi använder oss av direktmarknadsföring via e-post (som du kan tacka nej till) där vi visar nyheter och andra uppdateringar om Planacy och våra tjänster. Vi kan även komma att bjuda in dig till våra event, trainings och webinars. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss.

1.2. När du representerar en potentiell kund

Om du är anställd hos en potentiell kund till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna:

– kommunicera och svara på offertförfrågningar från dig för din arbetsgivares räkning. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna förhandla och ingå avtal med din arbetsgivare.

– marknadsföra Planacy och de tjänster vi tillhandahåller som vi tror är av intresse för din arbetsgivare. Vi använder oss av direktmarknadsföring via e-post (som du kan tacka nej till) där vi visar nyheter och andra uppdateringar om Planacy och våra tjänster. Vi kan även komma att bjuda in dig till våra event, trainings och webinars. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss.

1.3. När du representerar en leverantör eller samarbetspartner

Om du är anställd hos någon av våra leverantörer eller samarbetspartners kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna:

– fullgöra de rättigheter och skyldigheter vi har enligt det avtal som din arbetsgivare ingått med oss, såsom utförande av administration, fakturering och betalning samt för kommunikation. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra avtalet med din arbetsgivare.

– marknadsföra Planacy och de tjänster vi tillhandahåller som vi tror är av intresse för din arbetsgivare. Vi använder oss av direktmarknadsföring via e-post (som du kan tacka nej till) där vi visar nyheter och andra uppdateringar om Planacy och våra tjänster. Vi kan även komma att bjuda in dig till våra event, trainings och webinars. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss.

1.4. När du besöker vår hemsida

När du besöker vår hemsida samlar vi in information via cookies. Mer information om våra cookies och hur vi använder dem finns i vår cookiepolicy. Om informationen som vi samlar in innehåller personuppgifter behandlar vi dem för att vi ska kunna:

– tillhandahålla en hemsida med grundläggande funktioner. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att hemsidan och våra tjänster ska fungera optimalt.

– få statistisk information såsom information om hur länge ditt besök varar, vilka delar av hemsidan som du tittar på och annan beteenderelaterad information. Behandlingen grundar sig på ditt samtycke.

På vår hemsida kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post samt komma i kontakt med oss. Din e-post kommer då behandlas av oss för att vi ska kunna skicka nyhetsbreven. Behandlingen grundar sig på ditt samtycke. E-postadress och övriga uppgifter som du lämnar kan vi komma att spara och behandla för andra ändamål, se avsnitt 1.1, 1.2 eller 1.3. ovan.

2. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer att delas med utvalda företag som hjälper oss att leverera våra tjänster. Vi använder till exempel leverantörer som tillhandahåller molnlagring, hosting, CRM-verktyg, onlinetrainings, webinars, mailutskick och bokföring. De leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning har vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal med i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med våra partners, som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster.

Vi kan komma att behöva dela dina personuppgifter med myndigheter, domstolar och andra parter om det krävs enligt lag, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.

För det fall vi i framtiden beslutar att sälja eller överlåta hela eller delar av Planacy, kan dina personuppgifter behövas delas med eller överföras till parter som är involverade i den processen.

3. HUR LÄNGE VI BEHANDLAR DINA UPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är motiverat för syftet med behandlingen. Därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift och varför den behandlas. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. En uppgift kan exempelvis sparas för att lagen kräver det, trots att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften. 

Vi kontrollerar regelbundet behovet av att spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav.

4. ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND

Vi strävar efter att behandla och lagra dina uppgifter inom EU/EES. I vissa situationer kan dina uppgifter dock komma att överföras till och lagras hos leverantörer utanför EU/EES. Skulle en överföring ske till en leverantör i ett tredje land så ser vi till att överföringen sker i enlighet med tillämplig lag.

5. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

  • Rätt att få information om och tillgång till din data. Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt få en kopia av personuppgifterna. Den första kopian tillhandahåller vi kostnadsfritt, men om du gör upprepade förfrågningar om kopior av dina uppgifter kan vi dock komma att ta ut en administrativ avgift.
  • Rätt till rättelse. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller inaktuella uppgifter.
  • Rätt till radering (”rätten att bli glömd”).  Du har rätt att begära radering av dina uppgifter, förutsatt att uppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet som de samlades in eller på annat sätt behandlas för eller om det saknas rättslig grund för att behandla uppgifterna.
  • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga eller ofullständiga uppgifter har rättats, eller en invändning från dig har hanterats.
  • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot behandling som sker med stöd av berättigat intresse. Det innebär att vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling.
  • Rätt att återkalla ditt samtycke. Om personuppgiftsbehandlingen grundas på samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket som du har lämnat till oss. Återkallande av samtycke påverkar inte den behandling som utförts innan återkallelsen.
  • Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se. Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om du vill utöva dina rättigheter ber vid dig att använda kontaktuppgifterna som angetts ovan.

6. ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Planacy kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste uppdaterade versionen hittar du alltid på denna sida. Vi rekommenderar att du besöker vår hemsida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vår personuppgiftsbehandling.

Den här integritetspolicyn uppdaterades senast den 30 november 2020.