Mycket har hänt på 20 år. Världen har genomlevt allt från ekonomisk kris till pandemi. Mellan dessa två händelser frodades världsekonomin och karaktäriserades av en ökad globalisering och låg inflation. En effekt av det är att många av dagens företagsledare är för unga för att ha någon erfarenhet av dagens annalkande problem – inflationen.  

I denna artikel går jag igenom hur inflationen kan påverka företag och vilka krav det finns på att arbeta med inflationsdriven prognostisering.

Inflationary Forecasting

Även om den mycket kraftiga inflation vi sett under det senaste året sannolikt kommer att plana ut något, förutspås den ligga kvar på relativt höga nivåer i flera år. Det finns en risk att den kommer bita sig kvar även i nästa lågkonjunktur, och leda till en så kallad stagflation. Även om dagens ledare har en bred erfarenhet av att hantera kriser och ändrade omvärldsfaktorer, har få kunskap och erfarenhet av att arbeta aktivt med prognostisering och beslutsfattande i tider av hög inflation. Detta kräver andra metoder än de som vi idag är vana vid och olika företag har olika förutsättningar. För vissa företag är det enkelt att justera sina priser i takt med inflationen, medan andra företag arbetar med fastprisprojekt eller långa avtal. En del kontrakt är indexjusterade medan andra inte är det och så vidare. De bolag som får det tuffast är sannolikt de som har priskänsliga kunder och små möjligheter att krympa sin egen kostnadsbas. 

 

Vilka kostnader kan vi styra? 

Idag ser vi prisökningar överallt, från bränsle, till mat- och elkostnader. Företag behöver därmed kunna konsten att modellera både kostnadsökningar och prisökningar i takt med inflationen. I vissa fall kommer företagens kostnader att öka utan att de har någon chans att påverka dem, exempelvis lokalkostnader och transportkostnader. Det kommer därmed bli ännu viktigare för företagen att kunna arbeta aktivt med de kostnader som de faktiskt kan påverka själv. För de flesta bolag kommer det primärt vara personalkostnaderna som går att påverka i någon större grad, och det kommer vara avgörande att hålla ökningen av personalkostnaderna en bra bit under inflationstakten för de varor man säljer.  

Tips: Läs också Möjligheter (och problem) med rullande prognos där vi går igenom olika prognosmodeller.

“What the wise do in the beginning, fools do in the end.” 
      Warren Buffett 

Den ökande inflationen gör även det viktigt för företag att hålla koll på sina betalningsflöden och att få betalningar från kunderna snabbare. Tidigare har många mindre och medelstora företag valt att inte arbeta aktivt med att optimera sina betalningsflöden. Men i dagens situation, med hög inflation och stigande räntor, betyder en inbetalning längre fram i tiden både att betalningen i sig är värd mindre, samt att räntan på kapitalet som behövs för att finansiera bolaget i väntan på inbetalningen är högre. I slutändan måste ett företag bibehålla eller öka sitt reala kassaflöde om det ska kunna fortsätta skapa värde för ägare och övriga intressenter.

 

Inflation ställer nya krav på prognostisering 

Dagens företag måste fundera på hur deras verksamhet ska växa i tider av inflation. I det fall ett företag till exempel växer försäljningen med 5% och kostnadsinflationen för deras varor är 7%, kommer det försämra det reala resultatet och på sikt urholka det egna kapitalet.  

För att kunna förbereda verksamheten för olika möjliga scenarion och samtidigt ha full kontroll på hur inflationen kan komma att påverka verksamheten är det viktigt att tydligt kunna bryta ut inflationseffekterna som egna budgetdrivare. Ett modernt systemstöd med funktionalitet för drivarbaserat prognos och automation är att rekommendera för att inte lägga på ytterligare komplexitet i ett manuellt prognosarbete. Ett sådant system kan också underlätta om man vill justera sina jämförelsetal för inflation och även vara ett bra stöd för analys och uppföljning.  

 

Vill du veta mer om inflationsdriven prognostisering? Boka en kostnadsfri konsultation med mig eller en av mina kollegor.

Mikael Edh

Författare

Mikael Edh

CBDO
mikael@planacy.com
Linkedin

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera