Hur arbetar olika svenska företag med finansiell planering idag, vilka aktuella trender inom finansiell planering kommer påverka framtidens FP&A, och vad bör ni göra för att hänga med i utvecklingen? Denna artikel ger dig nycklarna till hur ditt företag ska kunna optimera er finansiella planering idag och utveckla processer som håller för framtiden. 

trender finansiell planering

Financefunktionen – en funktion under konstant förändring? 

Att vara Business Controller och att arbeta inom FP&A-funktionen är många gånger ett tufft arbete. De senaste åren i tider med konstanta utmaningar och allt snabbare förändringar har arbetet dessutom inneburit ökade krav. Samtidigt är financefunktionen alltför ofta en funktion som arbetar enligt samma gamla metoder och med samma inrutade system som man alltid gjortibland är det självvalt och ibland är det istället något man tvingats till. De senaste åren har vi dock börjat se ett trendskifte i sättet man arbetar enligt – något som årets upplaga av rapporten The State of Corporate Financial Planning också visar. I denna artikel kommer jag lyfta aktuella trender inom finansiell planering som framkom i rapporten, och vad jag ser för fortsatt utveckling av arbetet framåt.  

En tydlig trend enligt The State of Corporate Financial Planning är att vart tredje företag spenderar påtagligt mer tid på att optimera sin process för budget och prognos jämfört med hur mycket tid de spenderade på samma uppgift för ett år sedan. Denna satsning kommer i slutändan leda till att fler företag skapar processer som bidrar till ett högre värde för såväl financefunktionen som för verksamheten som helhet, och därmed också för den finansiella styrningen av bolaget. Men satsningen kommer även leda till att financefunktionen minskar de manuella och repetitiva arbetsmomenten till förmån för mer systematiserade och automatiserade processer. Det finns flera anledningar till att företag har börjat investera mer tid i att optimera sina finansiella planeringsprocesser. Det är dels kopplat till de krav som finns som finns från styrelse och ledning på att producera mer frekventa prognoser, och dels till att många företag brottas med lågt engagemang i verksamheten, vilket påverkar företagens ägandeskap 

Läs mer om hur ni kan öka ägandeskapet i verksamheten 

Om vi tittar till enligt vilken frekvensen som arbetet utförs, finns det tydliga trender även här. Hela 82% av respondenterna i tidigare nämnd rapport anser att behovet av en mer frekvent uppdaterad prognos har ökat under senaste tre åren. Dessutom anser 64% att de lägger mer tid på arbetet idag än vad de gjorde tidigare. Slutsatsen vi kan dra av detta är att det finns ett stort behov av att effektivisera sina processer för att inte dränkas av arbetet med den finansiella planeringen 

5 starka trender 2023 och hur ni bör använda dem till er fördel: 

Trend 1: Användandet av rullande prognoser fortsätter att öka 

29% av företagen producerar idag rullande prognoser. Ytterligare 18% planerar att börja göra det inom en snar framtid. Samtidigt är det viktigt att poängtera att rullande prognos inte är rätt metod för alla företag och enligt The State of Corporate Financial Planning finns det faktiskt en annan metod som leder till betydligt högre engagemang och kvalitet på arbetet. Vi pratar om den dynamiska horisonten med innevarande räkenskapsår plus kommande år. Detta betyder att även om trenden mot att arbeta med rullande prognos är stark, bör man utmana befintliga trender för att hitta den mest optimala metoden för sin verksamhet. 

Trend 2: Användandet av dedikerade systemstöd ökar 

Denna trend ser också ut att bara fortsätta öka. Ingen vill stå kvar på perrongen utan fler och fler företag vill modernisera och systematisera sitt finansiella planeringsarbete. Var tredje företag med en omsättning över 100 miljoner kronor har idag ett systemstöd för sitt finansiella planeringsarbete där hälften av dem har implementerat det någon gång under de senaste 3 åren. Strax under hälften av de bolag som idag inte har ett dedikerat systemstöd har börjat titta efter ett lämpligt alternativ, eller har redan planerat att skaffa och implementera ett systemstöd som kan optimera ett mer datadrivet arbete 

Trend 3: Vart fjärde företag arbetar månadsvis med att uppdatera sina finansiella prognoser 

De som arbetar med ett systemstöd har möjlighet att göra det mer parameterstyrt med en mindre insats och samtidigt få ett resultat med högre kvalitet. Om den här trenden fortsätter, vilar ett stort ansvar på financefunktionen att säkerställa processer och metoder som inte dränker den egna verksamheten och framförallt, den egna avdelningen med arbete. 

Trend 4: Fortsatt populärt att automatisera sina processer 

68% av de svarande anser att automation av det finansiella planeringsarbetet har ökat de sista 3 åren. Extra intressant är att de som redan har börjat automatisera sitt arbete, ser i större utsträckning ett behov av att fortsätta automatisera i sitt arbete. För att lyckas automatisera era processer behöver ni först och främst ett systemstöd som gör det möjligt. Med rätt systemstöd kan ni automatisera allt från framtagande av nya prognoser, scenarion, datafångst och datavalidering till automatiskt uträknade prognosförslag baserat på den data ni har. Allt med målet att effektivisera det manuella arbetet och öka kvalitén på den finansiella prognosen.  

Trend 5: Ökat behov av scenarioplanering 

I tider av fortsatt makroekonomisk och konjunkturell osäkerhet utmanas både verksamheten och financefunktionen i större utsträckning än vad den annars skulle gjort. Det medför att behovet av att smidigt kunna arbeta med scenarioplanering ökar. Hälften av de svarande företagen anser att behovet av att arbeta kontinuerligt med scenarioplanering har ökat påtagligt under det senaste året, vilket är en markant ökning i förhållande till tidigare års undersökning. Nyligen skrev jag en artikel helt dedikerat till ämnet hur man möjliggör en effektiv scenarioplanering. Där kan ni ta del av de 6 steg som behöver genomföras för att möjliggöra scenarioplanering. 

Läs artikel om hur du möjliggör effektiv scenarioplanering

 

trender finansiell planering

Hur ser framtiden ut för finansiell planering? 

Ingen av ovan nämnda trender kommer bli mindre aktuella under året, utan inom FP&A ser man en framtid där den finansiella prognosen blir allt viktigare och därför behöver vara ett mer välfungerande strategiskt styrinstrument –ett styrinstrument som skapar engagemang och ägandeskap över de finansiella målen och prognoserna. Genom att arbeta med systematisering och automation kommer ni minska arbetsbördan för i synnerhet FP&A, men även i stor utsträckning för de som bidrar med insikter och input till arbetet. Kompletterar ni dessutom med att arbeta med prediktiva modeller kommer kvalitén på arbetet att öka påtagligt.  

Företag kommer att fortsätta arbeta mer frekvent med sin finansiella planering än vad man tidigare gjort, och man kommer behöva skapa effektiva processer där olika delar av verksamheten snabbt kan ge input. Att arbeta drivarbaserat är en nyckel för att skapa en process som parameterstyrt kan uppdateras men som också bidrar till att hela verksamheten förstår vad som driver kostnader, intäkter och kassaflöde. 

Behovet av prediktiva modeller ökar 

Hela 61% av de som svarade på vår undersökning anser redan att behovet av prediktiva modeller har ökat under de senaste tre åren. Ändå är vi bara i början av denna resa och idag är det ytterst få bolag som har påbörjat arbetet med att införa mer prediktivt framräknade prognoser trots att systemen börjar finnas på bredare front.  

Syftet med prediktiva prognosförslag kommer skilja sig från företag till företag, beroende på individuella mål. Men en vanlig målbild kommer vara att kunna använda prognosförslagen som utgångspunkt i arbetet eller som jämförelser med en mer klassisk bottom-up eller top-down modell. Som verksamhet har man ofta en tydlig bild av vilka strategiska mål man vill nå – och med prediktiva modeller kan man få en bättre bild av vad som behöver göras för att nå dessa mål. Detta leder i sin tur till bättre underlag för en konstruktiv diskussion, för att därefter kunna landa i vilka eventuella aktiviteter som behöver genomföras för att antingen nå målen eller överträffa dem. Samtidigt leder ökad klarhet även till bättre förankrade prognoser och finansiella mål i den egna verksamheten.  

En prognosprocess med prediktiva inslag kommer helt enkelt att fungera som bättre beslutsunderlag än en prognosprocess utan prediktiva inslag. Vill ni läsa mer om hur ni redan idag kan påbörja arbetet med att implementera inslag av prediktiv planering i er verksamhet rekommenderar jag min kollega och produktchefs artikel på temat, som ni hittar här:

5 tips för att göra implementationen av prediktiv planering i er prognos till en succé!

Vill ni prata vidare om hur vi kan framtidssäkra er prognos? Ta kontakt med mig eller en av mina kollegor idag Vill ni istället läsa om hur andra framgångsrika företag arbetar med finansiell planering och fler datapunkter om trender och framtiden för den finansiella planeringen rekommenderar jag att ni laddar ner The State of Corporate Financial Planning.

 

jimmy

Författare

Jimmy Stenqvist Evegård
CEO & Financial Planning Geek
jimmy@planacy.com
Linkedin

Relaterade inlägg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du inte kommande webinars eller nya blogginlägg.

Prenumerera