Planacy - FAQ

Här finner du svar på vanliga frågor kring budget, prognos och Planacy!

Planacy - FAQ

Här finner du svar på vanliga frågor kring budget, prognos och Planacy!

Planacy - FAQ

Planacy FAQ ger svar på vanliga frågor och funderingar som vi ofta stöter på ute hos företagen – både  om Planacy och generellt om budget, prognos och planering. Vi hoppas att svaren på frågorna kan hjälpa er att reda ut begrepp och ge en tydlig bild av hur Planacy ger er en enklare och mer värdeskapande planeringsprocess.

#

En budget är en finansiell plan för det kommande året. Den går i linje med den strategiska planen och de strategiskt uppsatta målen.  En budget läggs en gång om året och verksamheten följs löpande upp mot budgeten. Inte bara med utfall utan även med prognoser.

En prognos används för att prognostisera hur verkligheten ser ut just nu och framåt. Den är baserad på kända faktorer. Prognosen används också för att identifiera eventuella gap mellan budgeten och verkligheten framåt och för att ha möjligheten att agera på dem.  

Vår partner Millnet BI har skrivit en informativ artikel som förklarar skillnaden på djupet. Läs den artikeln här.

#

En drivare är en händelse eller ett nyckeltal som påverkar företagets resultat och lönsamhet. Varje företag identifierar sina egna drivare som driver en förändring i resultat- och balansräkningen.  

För en bilåterförsäljare kan det exempelvis vara antalet sålda nybilar, begagnade bilar och servicekontrakt eller antalet anställda, sjukdagar och marknadsföringskampanjer. För ett bolag med internationell försäljning och inköp kan det exempelvis vara valutakurser.

En drivare är något som verksamheten känner till väl och som ofta styr företagets olika avdelningar.

Med en drivarbaserad budget och prognos planerar och budgeterar företaget på välkända begrepp  (drivare) som driver kostnader och intäkter till den kontobaserade resultaträkningen. Det gör det enklare för verksamheten att förstå processen och planera utifrån den. Arbetet med budgetering, prognostisering och planering blir enklare för medarbetarna.

En annan fördel med en drivarbaserad budget och prognos är att det stödjer och möjliggör ett mer proaktivt och löpande arbete med prognostisering. Vilket i sin tur leder till en bättre framåtblick.

#

Drivare i Planacy sker helt automatiskt och helt utan tidsfördröjning via definitioner i den underliggande SQL-databasen. När Planacy konfigureras definieras företagets drivare och hur inputs av användaren på ett ställe i en budgetmall ska påverka andra delar i samma mall eller andra budgetmallar.

En vanlig uppsättning med drivare är exempelvis att ni har en separat mall för att budgetera försäljning som sen automatiskt driver in värden på försäljningskonton i resultaträkningen. Eller personalrelaterade mallar som driver in värden på personalkonton. En drivare anpassas helt efter ditt företags process. För att det som är viktigt ska kunna drivas in i andra mallar.

#

Vid en budget- och prognosprocess i Excel och i många andra planeringsverktyg lägger ekonomifunktionen en stor del av sin tid på repetitiva och manuella arbetsuppgifter som att förbereda mallar, samla in data och verifiera att data är korrekt. Med Planacy minskar de arbetsmomenten och det blir mer tid över till analys och att öka budgetens kvalitet.

Controllers får exempelvis mer tid över till att skapa värde för företaget - att agera business partner och stödja verksamhet och organisation med analyser och sin ekonomiska kunskap.  

En planeringsplattform minimera även felaktigheter i budget- och prognosprocessen. Både för användaren och för den som förbereder budget- och prognosrundan.

#

En viktig aspekt är att det ska gå snabbt och enkelt att implementera systemstödet i organisationen. Men viktigast, systemet behöver vara anpassningsbart för just er verksamhet och era behov.

Ni har säkert många ytterligare krav och förväntningar på ett nytt systemstöd för budget-, prognos och planering. Ibland kan det vara svårt att veta exakt vilka krav som kan ställas och vad ett modernt systemstöd bör klara av.  Därför har vi tagit fram en enklare lathund där vi listar viktig funktionalitet som ni bör ha med på kravspecifikationen vid en utvärdering av ett nytt systemstöd för budget, prognos och planering. Denna lista är till hjälp oavsett om ni väljer Planacy eller ett konkurrerande systemstöd.

Lathund - välj rätt systemstöd för budget, prognos och planering

#

Planacy möjliggör en delegering av budget-, prognos och planeringsarbetet. Det görs genom ett kraftfullt workflow-stöd och ett enkelt input-format för personer med budget- och planeringsansvar som exempelvis avdelningschefer, projektledare och säljansvariga.

Med ett intuitivt och logiskt användargränssnitt blir det enkelt för användaren att förstå hur processen fungerar. Genom att komplettera processen med drivare som verksamheten känner till väl blir planeringsarbetet mer lättförståeligt. Verksamheten kan enklare förstå samband och planera sin verksamhet. Dessutom upplever många medarbetare ett större ägarskap till den lagda budgeten eller prognosen.

Controllers och CFO ansvarar för de övergripande delarna av planeringsarbetet och ägnar på så sätt istället tid åt att stödja verksamheten, analysera budgeten och prognosen samt med att attestera de olika delarna.

#

Ni utser en eller ett par administrativa systemanvändare. Oftast en eller ett par controllers. De lägger exempelvis till och administrerar användare, behörigheter, kostnadsställen, ansvar och förbereder rundor direkt i gränssnittet. På ett intuitivt sätt kan de också skapa processtöd för slutanvändaren samt hantera och göra förändringar i budgetmallar.  

#

Det talas ofta om det repetitiva, manuella och tidskrävande arbetet med datainsamling och manuella avstämningar som Excel och mindre moderna systemstöd medför. Genom att främst minska tiden det tar att samla in, säkerställa och rätta data innan budget- eller prognosrundan startar kan ni korta ner tiden det tar att förbereda en budgetrunda.

Med en modern och integrerad planeringsplattform är data verifierad och korrekt så att ni tryggt kan starta en ny budget- och prognosrunda på bara några minuter. På så vis sparar du som controller och CFO tid som istället kan användas till att vara en delaktig business partner och stödja verksamheten med din kunskap – många företag kan vittna om tidsvinsten, den högre affärsförståelsen och ökade affärsnyttan som moderna systemstöd ger.  

#

Ja, Planacy stödjer rullande prognos.

I Planacy kan ni arbeta med finansiell och operativ planering på flera sätt. Ni kan göra det löpande med rullande månader, kvartal, tertial eller halvår – arbeta enligt den princip som ni föredrar.

Planacy stödjer även Ad-Hoc-planering. Det betyder att ni enkelt kan starta upp en ny prognosrunda när omvärlden eller förutsättningarna förändras.

Läs mer om rullande prognoser i Planacy.

#

Planacy är en planeringsplattform för både operativ och finansiell planering.

Den absolut vanligaste processen är resultatbudgetering på konto- och kostnadsställenivå.  Oftast kompletterar kunden den med processer och mallar som driver in siffror i sin resultatbudget. Det kan exempelvis vara säljbudgetering, inköpsbudgetering, personal- och lönebudgetering, beläggningsplanering och projektbudgetering. Läs mer om de processer som Planacy stödjer.

Planacy behöver  inte generera en slutlig resultatbudget. Vissa kunder vill exempelvis ha en fristående operativ planeringsplattform för exempelvis beläggning, projekt, investeringar eller sälj för att operativt ha koll på den löpande framåtblicken för sin avdelning och verksamhet.

#

Nej, ni måste inte ha ett BI (Business Intelligence) för att Planacy ska fungera.

Planacy är ett fristående planeringssystem som fungerar oavsett vilket försystem ni har. Data hämtas från ert affärssystem eller annat försystem och skickas tillbaka till samma system. Analysen av budget-, prognos- och planeringsarbetet utförs sen i samma verktyg som ni använder idag. Exempelvis Cognos, Visma eller Excel.

Vår övertygelse är däremot att alla företag bör ha ett BI light för att få ut maximal nytta och värde av sin planeringsprocess och plattform. Planacy kan integreras med moderna BI som QlikView, Qlik Sense, Tableau eller Power BI. Det ger ett fullständigt och sömlöst system för planering och uppföljning. Det är däremot inget krav för att Planacy ska fungera bra men det ger ett stort mervärde i budget- och prognosarbetet. Det går alltid att lägga till ett BI i efterhand.

Läs mer om vilka fördelar det finns med att integrera Planacy med ett modernt BI som Power BI, Qlik eller Tableau.

#

Många använder Excel för att det upplevs som billigt. Det ingår i Officepaketet som de flesta redan har installerat på sina datorer. I andra ändan finns system som är dyra och som tar lång tid att implementera. Ofta ökar konsultberoendet och i många fall går systemet inte att anpassa utifrån verksamhetens behov och förändringar.

Vi kan bara svara på vad Planacy kostar. Till skillnad från våra konkurrenter är vi fullt transparenta med vår pris- och licensmodell.  Gå till Planacys pris- och licensmodell och få ett licenspris presenterat direkt på skärmen.

Planacy Pris & Licensmodell

#

Planacy är en webbaserad planeringsplattform som installeras on-premise eller i ert private cloud och integreras med affärssystemet och ett eventuellt DW eller BI.

Varken administratör eller användare behöver göra några inställningar på server eller på lokala maskiner. Allt sköts genom gränssnittet i webbläsaren. 

#

Ni är varmt välkomna att kontakta oss eller boka ett möte med en av våra Planacy-experter. Prenumerera också gärna på vårt nyhetsbrev och följ oss på LinkedIn. Nyhetsbrevet innehåller exempelvis kundcase, intressanta filmer, rapporter och produktnyheter. På LinkedIn delar vi nyheter om vår plattform, kunder samt budget och prognos generellt.  Välkommen att  prenumerera och följ.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev…

En planeringsplattform anpassningsbar utefter er verksamhet och era behov

Planacy är en modern planeringsplattform som förenklar arbetet med budget, prognos och planering. Det är en flexibel plattform som är utvecklad för att vara anpassningsbar för många verksamheters olika typer av behov och komplexitet. Alla företag har sin struktur, sina arbetsmetoder och sina processer varför Planacyplattformen med flexibla och anpassningsbara moduler för olika processer snabbt kan anpassas och implementeras för att passa varje enskild kund.

Vill ni veta mer om hur Planacy kan förenkla och skapa värde för er? Boka ett webbmöte eller fysiskt möte med en Planacy-expert redan idag.