GDPR

Vår roll, ansvar och åtaganden när det gäller dataskydd

I enlighet med allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, är vår kund Personuppgiftsansvarig för all data som lagras genom Planacy (”Programvaran”). Det åligger kunden att säkerställa att insamlingen görs i enlighet med t.ex. Dataskyddsförordningen och andra gällande regler. Kunden är medveten om att man genom användande av Programvaran samlar in information om användarna av Programvaran, t.ex. mailadress, ad-konton, IP-adresser samt annan insamling, så som exempelvis löner och förmåner för anställda till kunden, som kunden vill ska samlas in genom Programvaran för att kunna använda Programvaran i enlighet med sina syften.

Planacy är ett personuppgiftsbiträde i förhållande till sina slutkunder

När vi lagrar våra kunders uppgifter inom ramen för vår tjänst i molnet (Planacy Cloud) behandlar vi personuppgifter för våra kunders räkning, i egenskap av personuppgiftsbiträde. Kunden erkänner att denne är Personuppgiftsansvarig (”Controller”) för all personlig information som behandlas av Planacy (”Data Processor”) för kundens räkning och att kunden som Controller ansvarar för vilken typ av personuppgiftsdata utöver användarnamn, mailadresser, ad-konton och IP-adresser som ska hanteras i Programvaran. Som Data Processor åtar sig Planacy att endast behandla personuppgiftsdata i enlighet med kundens anvisningar, att följa relevanta tillsynsmyndigheters råd och direktiv, att ha implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Data från intrång, förlust och obehörig behandling, samt att utan onödigt dröjsmål meddela kunden om intrång, förlust av data eller annan obehörig behandling av personuppgiftsdata.

Denna personuppgiftsbehandling ska regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal. Som personuppgiftsansvariga är våra kunder skyldiga att informera de registrerade om syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av deras personuppgifter, och hur de kan utöva sina rättigheter, om denna typ av personuppgifter behandlas i Programvaran.

Planacy är ett underbiträde i förhållande till sina partners

Vid utnyttjande av Programvaran genom Partner är Partnern personuppgiftsbiträde i förhållanden till Kunden. Personuppgiftsbiträdet får endast behandla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftsbiträdesavtalet och övriga instruktioner från kunden. Personuppgiftsbiträdet är också skyldig att vidta de säkerhetsåtgärder som kunden är skyldig att vidta enligt lag.

När vi tillhandahåller vår tjänst genom och på uppdrag av våra partners behandlar vi personuppgifter som underbiträde till våra partners, för att kunna tillhandahålla vår tjänst, datalagring och andrahandssupport och är vid de tillfällen som Personuppgiftsunderbiträde skyldiga att följa de instruktioner och överenskommelser som framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet mellan partnern och kund. Denna personuppgiftsbehandling ska regleras av ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och vår partner, med samma nivå av skyldigheter avseende dataskydd som i ett sådant avtal mellan vår partner och dess kund. Partner och kund ansvarar för att Personuppgiftsunderbiträdesavtal ingås mellan partner och Planacy när behov av sådant underbiträdesavtal finns.

Som personuppgiftsansvariga är våra kunder skyldiga att informera de registrerade om syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av deras personuppgifter, och hur de kan utöva sina rättigheter, om denna typ av personuppgifter behandlas i Programvaran.

Planacy är även personuppgiftsansvarig i relationen med sina partners och kunder

Vid sidan om den personuppgiftsbehandling som anges ovan behandlar vi, som personuppgiftsansvarig, även personuppgifter om företrädare för våra kunder och partners för att kunna kommunicera, ingå och administrera avtal samt för fakturering och marknadsföringsändamål. Som representant för en av våra kunder eller partners kan du läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.